Regulamin Ośrodka ''Góry Tatry Wypoczynek ''

Właściciel Ośrodka będzie Państwu wdzięczny za współpracę w przestrzeganiu niniejszego Regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa w trakcie pobytu naszych Gości.

§1

Pokój w Ośrodku wynajmowany jest na doby. W przypadku nie określenia terminu pobytu, przyjmujemy , iż pokój wynajęty został na jedną dobę.

§2

Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 15.00 kończy o godzinie 11.00 W przypadku zmian turnusów zastrzegamy sobie prawo do godzinnego opóźnienia przy oddawaniu pokoi

§3

Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Ośrodek uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości oraz dostępności pokoi. Obiekt nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc.

§4

Gość wynajmujący nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.

§5

Opłaty za zakwaterowanie w Ośrodku określa cennik usług. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości 30% ogólnej kwoty pobytu. Osobom nie posiadającym rezerwacji oraz niniejszej wpłaty nie gwarantujemy zakwaterowania. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania rezerwacji, lub nie zameldowaniu się w Ośrodku w pierwszym dniu rozpoczynającym pobyt do godziny 22.00

§7

Za nie wykorzystanie w całości zarezerwowanego pobytu pobieramy 50% wartości usługi noclegowej.

§8

Należność za pobyt pobierana jest w pierwszym lub drugim dniu po przyjeździe. Prosimy o dotrzymanie tego obowiązku.

§9

Goście Ośrodka zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u pracownika Recepcji Ośrodka. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. Z 2001 nr 87 poz. 960.

§10

Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych Gości w naszym Ośrodku.

§11

W Ośrodku obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 6:00 rano.

§12

Osoby niezameldowane w Ośrodku mogą przebywać w pokoju od godz. 7.00 do godz. 20.00.

§13

Gość wynajmujący ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka, powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju Goście zostana obciążeni kosztami naprawy.Zabrania się zmiany miejsc mebli w pokojach oraz innych pomieszczeniach tj.:szaf, łóżek, sof, biurek, toaletek itp.Przesuwanie mebli bez zgody właściciela Ośrodka grozi karą grzywny ustaloną przez Właścicieli obiektu.

§14

Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin obiektu wyrządzając szkodę w mieniu Ośrodka lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w Ośrodku, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Ośrodka.

§15

W przypadku zagubienia lub zniszczenia (złamania) karty, breloka lub kluczy Gość ponosi odpowiedzialność materialną w kwocie 100,00 PLN.

§16

W momencie przekazania przez Recepcję karty, breloka, kluczy do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami, na życzenie pokój może zostać sprzątnięty, w tym celu należy to zgłosić w Recepcji.

§17

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek , żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia jak również zabronione jest palenie tytoniu i używanie ognia otwartego. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego lub włamaniowego wiąże się z przybyciem STRAŻY POŻARNEJ lub Ochrony Mienia i KARˇ PIENIĘŻNˇ w wysokości 5.000 PLN.

§18

Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi Ośrodkowi natychmiastową reakcję. Ośrodek ma obowiązek zapewnić:

1. warunki pełnego i nie skrępowanego wypoczynku Gościa.
2. bezpiecznego pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu.
3. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług.
4. wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie.
5. sprawną pod względem technicznym usługę, w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, ośrodek dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.

§19

Na życzenie Gościa Ośrodek świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

1. Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą.
2. Przechowanie bagażu; Ośrodek może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.
3. Przechowanie sprzętu sportowego.

§20

Ośrodek ponosi ograniczoną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846 -849 kodeksu cywilnego , o ile strony nie postanowiły inaczej. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

§21

W obiekcie zabronione jest:
1. Zakłócanie spokoju (np. odtwarzanie lub wykonywanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa)
2. Zapraszanie i przyjmowanie Gości (osób nie będących klientami Ośrodka) w pokojach bez zgody kierownictwa.
3. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości, kierownictwo oraz pracownicy mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.
4. Zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite.
5. Chodzenie w butach narciarskich po Ośrodku oraz wnoszenie sprzętu narciarskiego do pokoi.

§22

Osoby naruszające zasady niniejszego Regulaminu zobowiązane będą do niezwłocznego opuszczenia Ośrodka.

§23

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowywane będą przez miesiąc, a następnie zniszczone.

§24

¦wiadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących co do jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np, przerwy w dostawie wody lub prądu, osłabienia sygnału Internetu lub TV.

§25

Regulamin Ośrodka i usług gastronomicznych podaje sie do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.kuczynscy.com.pl w drodze indywidualnego zapoznania sie przez Klienta przy czynnościach meldunkowych na tablicy informacyjnej oraz w pokojach gościnnych.

§26

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecichREGULAMIN NINIEJSZY ZATWIERDZONY ZOSTAŁ PRZEZ WŁA¦CICIELI, KIEROWNICTWO ORAZ PRACOWNIKÓW O¦RODKA WYPOCZYNKOWEGO ,,GÓRY TATRY WYPOCZYNEK” I OBOWIˇZUJE OD DNIA 1 STYCZNIA 2012 ROKU.


Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację powyższego Regulaminu.


Kuczyński Paweł WYNAJEM POKOI "GÓRY TATRY WYPOCZYNEK"
Czarna Góra, ul.Tatrzańska 34, 34-532 Jurgów
NIP: 7361149655
REGON: 492825765

KLAUZULA  INFORMACYJNA RODO

Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma: Paweł Kuczyński, 34-532 Czarna Góra, ul. Tatrzańska 34;

2. Kontakt do inspektora ochrony danych : kuczynskipawel1@wp.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych (związanych z procesem rezerwacji noclegów, przedstawienia oferty itp.) na podstawie art. 6 ust 1 pkt a;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą dostawcy usług zaopatrujących naszą firmę 

w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne (dostawcy usług teleinformatycznych, oprogramowania, firmy kurierskie i pocztowe, obsługa prawna i windykacyjna);

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres minimum  5 lat lub do odwołania zgody;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO (UODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne;

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. W przypadku profilowania odbiorcą danych jest Google Analytics.